Atıksu Arıtma Tesisleri İçin 30 Milyar TL Finansman

Atıksu Arıtma Tesisleri İçin 30 Milyar TL Finansman Harcayacak...

Atıksu Arıtma Tesisleri İçin 30 Milyar TL Finansman
13 Nisan 2019 Cumartesi 08:46

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen, “2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı”nın ilki düzenlendi. Toplantı sonunda alınan karara göre, 2019 sonu itibariyle toplam belediye nüfusunun %89’una atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilecek. Bu oran 2023 yılında %100’e çıkartılacak ve arıtılan atıksuyun %5’i yeniden kullanılacak. Atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması için 5 yılda 30 milyar TL finansman sağlanacak ve 50 bin km yeni içme suyu ve kanalizasyon hattı yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2023 yılına kadar yılda en az bir defa olmak üzere düzenlenmesi planlanan “2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı” nın ilki 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlarının yönetimleri ve 81 il müdürünün katılımıyla; sunumlarla ve müzakerelerle mevcut durumun analizi, gelecek beklentileri ve 2023’e kadar izlenecek yol haritasının belirlenmesiyle toplantı sonuçlandırıldı. Toplantı
sonucunda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Mekânsal Strateji Planı Tamamlanacak: Mekânsal Strateji Planı sayesinde, tarım ve turizm arazileri korunarak, çevreye ve doğaya karşı duyarlı yeni sanayi alanları oluşturulacak
ve ekonomiye katkı sağlanacak. 2023’e gelindiğinde tüm illerin makro ve mikro düzeyde mekânsal planları hazırlanacak. Tüm yatırımlar bu plan çerçevesinde hayata geçirilecek.
Çevreye duyarlı sanayileşmenin önü açılmış olacak. Yine bunun yanında, ilgili tüm kanunların çatısı mahiyetinde olacak, değer esaslı uygulamalardan yatay yapılaşmaya, sürdürülebilirlikten
şeffaflığa kadar tüm alanlarda yeni şehircilik vizyonumuza uygun olarak 3194 sayılı imar kanununda köklü bir değişiklik yapılacak.

Akıllı Şehir Uygulamaları Hayata Geçirilecek: İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerde akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek.Akıllı şehirler coğrafi bilgi teknolojileri üzerine inşa edilecek. Şehirler hayata değer katan, yaşanabilir ve sürdürülebilir, bilgi toplumunun yaşam alanı olan akıllı şehirlere dönüştürülecek. 2019-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı bu amaçla hazırlandı. Yerel yönetimler ve özel sektörün bu konudaki yatırım ve projeleri desteklenecek. 2023 Yılında

Coğrafi Bilgi Endüstrisi Kurulacak: Ulusal coğrafi bilgi sistemi ve altyapısına ilişkin politika ve stratejiler oluşturu lacak. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kanunu ile 2019-2023 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi doğrultusunda ulusal CBS altyapısına kamu kurum ve kuruluşlarımız ile yerel yönetimlerin entegrasyonu sağlanacak. Bu sayede ülkemizin kritik varlık envanterinin güncel olarak takibi yapılabilecek. Yapılacak coğrafi analizler kaynakları en doğru yerde kullanım ve projeleri en isabetli şekilde gerçekleştirmeyi sağlayacak.

Sıfır Atık Projesi Geleceğimizdir: “Sıfır Atık Projesi” 2023’e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından uygulamaya geçecek. 2023 yılında Sıfır Atık’ta yıllık 20 Milyar TL tasarruf elde edilecek ve en az 100 bin vatandaş iş sahibi olacak. Plastik poşetle mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımı 5 yıl içinde 40’a düşürülecek. Şehirlerimizdeki atık problemini minimuma indirilmiş olacak. 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçilecek.

Katı Atık Hizmeti Almayan Hiçbir Belediye Kalmayacak: Katı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yerel yönetimler Çevre Bakanlığı tarafından desteklenecek. Böylece katı atık yönetim
tesislerinin yatırımlarının tamamlanması sağlanacak. 2018 yılında 88 düzenli depolama tesisiyle ülke nüfusunun %75’ine hizmet verilirken KAP Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verilecek. Böylece çöplerin çevreye verdiği zararların etkisi en aza indirilecek, vahşi depolamaya son verilecek. Bu sayede insan ve çevre sağlığı korunacak. Havanın, suyun ve toprağın kirlenmesinin önüne geçilecek.

Atıksuların Tamamı Arıtılacak: 2019 sonu itibariyle toplam belediye nüfusunun %89’una atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilecek. Bu oran 2023 yılında %100’e çıkartılacak ve arıtılan atıksuyun %5’i yeniden kullanılacak. Bu sayede akarsular, derelerimizi, havzalarımızı korumuş olacağız. Aynı zamanda tüm arıtma tesisleri 7 gün 24 saat dijital ortamdan izlenecek ve çevremizin kirletilmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.

İklim Değişikliğiyle Mücadele Kararlılıkla Sürdürülecek: Ülke olarak sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 21 oranında artıştan, azaltılması hedefleniyor. Bölgesel ölçekte
iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planları tamamlanacak. Son yıllarda sıklıkla yaşadığımız taşkın, sel ve kuraklık gibi afetler başta olmak üzere iklim değişikliğinin ekonomik, sosyal
ve çevresel açıdan olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor. Bu amaçla öncelikle Karadeniz Bölgesi için başlatılan iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planı çalışmaları, 2023 yılına kadar 7 bölgemizde tamamlanmış olacak.

TOKİ ile 5 Yılda 250 Bin Sosyal Konut Üretimi Sağlanacak: 2023 yılına kadar 125 bini kentsel dönüşümden olmak üzere 250 bin yeni sosyal konut üretilmesi amaçlanıyor. Ayrıca şehit aileleri, gaziler ve vazife malulleri için faizsiz, 20 yıl vadeli konut kredisi vermeye devam edilecek. Emlak Konut 5 Yıl İçinde

100 Bin Bağımsız Bölümü Türkiye’ye Kazandıracak: Kamusal alanların geliştirilmesini ve yatay mimariyi merkezine alan şehircilik anlayışıyla 2023 yılına kadar toplamda 250 bin bağımsız bölüm Türkiye’ye kazandırılacak.

5 Yılda 150 Bin Vatandaşımızın Hazine ile Olan Mülkiyet Sorunu Çözülecek: 2B arazileri ile Hazineye ait tarım arazileri başta olmak üzere Taşkömürü Havzası içerisinde yer alan taşınmazların hak sahiplerine satışına devam edilecek. İmar uygulamaları ve benzeri nedenlerle Hazine ile hisseli hale gelen taşınmazların hissedarlarına ve tapu fazlalıklarının maliklerine satışı gerçekleştirilecek. Ayrıca, yapı kayıt belgesine konu Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine satışına başlanılacak.

Şehirlerin Altyapı Yatırımlarına 5 Yılda 30 Milyar TL Kaynak Sağlanacak: Daha yaşanabilir bir çevre için; altyapı ihtiyaçlarının büyük oranda giderilmesi ve içme
suyu kayıp kaçaklarının azaltılması, atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması için 5 yılda 30 milyar TL finansman sağlanacak. 50 bin km yeni içme suyu ve kanalizasyon hattı yapılacak. İstanbul’da Şehir İçinde

Kalan Sanayi Alanları Şehir Dışına Taşınacak: Devir işlemleri tamamlanan İstanbul Arnavutköy’de bulunan 1.5 milyon m2lik alanın planlaması ve projelendirmesi yapılacak. İstanbul’da şehir içinde sıkışmış sanayi alanlarımızın şehir dışına taşınması ivedilikle gerçekleştirilecek. Böylelikle sanayileşmenin önü açılacak.

Kirlilikle Mücadelede Tüm Deniz ve Havzalardaki Kritik Alanlar Online İzlenecek: Denizlerde ve havzalarda kirlilik riski taşıyan, tüm kritik alanlar elektronik ortamda gerçek zamanlı izlemeye alınarak, çevre denetimi yeni bir boyuta taşınacak. Tüm denizlerde izleme çalışmaları 343 istasyonda yürütülüyor. 2023 yılında tüm denizler ve havzalar izlenecek.

Mavi Bayraklı Plaj Sayısında Dünya Birincisi Olacağız: Temiz denizlerin bir göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayısı 2002 yılında 151 iken, 2018 yılında 459’e ulaştı. Bu alanda hedef dünya birinciliğine ulaşmak.

Korunan Doğal Alanların Yüzölçümü 133 Bin Kilometrekareye Çıkartılacak: Bugün 78 bin kilometrekare olan doğal korunan alanların yüz ölçümü 133 bin kilometrekareye
çıkartılacak. Böylece coğrafyamızdaki hayvanlar, bitkiler, çiçekler ve tüm canlılar daha iyi korunmuş ve gelecek nesillere aktarılmış olacak. 2023 yılına kadar ülke genelinde
korunan alanlar OECD kriteri olan yüzde 17’lik alan büyüklüğüne ulaştırılacak.

Emlak Bankası Kurulacak: Emlak Bankası, bir katılım bankası olarak yeniden faaliyete başlayacak. Türkiye Emlak Katılım Bankası sektöre finansal çözümler üretecek, yerel üretimi destekleyecek, sürdürülebilir büyümeye hizmet edecek, toplumun sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerde yer alacak.

Millet Konakları Yapılacak: 2023 yılına kadar 5.000 adet “Millet Konağı” yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kurulacak: Yeni yurtdışı teşkilatı ile birlikte çevre ve şehircilikte uluslararası alanda daha etkili olunacak. Küresel yatırımcıların Türk pazarını ve yatırım ortamını tanımalarına yardımcı olunacak. Çevre ve ikilim değişikliği alanında Avrupa Birliği fonları çok daha etkin kullanılacak.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.